Besök gärna Bill's Danswebb länksida

Engelsk terminologi i modern dans

De termer som förekommer vid utbildningen i de modern tävlingsdanserna Slow Waltz, Quickstep, Foxtrot, Tango

sammanställda av Bill Leksén, POLKO översättningsbyrå

Engelsk dansterminologi särskilt för den som studerar Alex Moore. The Revised Technique.


Inledning

Obs! Jag är inte danslärare, utan en glad amatör som är tämligen välutbildad i modern tävlingsdans samt väl förtrogen med den engelska terminologin.

Sammanställningen är gjord för att hjälpa danskamrater som ofta säger till mig att de inte begriper de engelska termerna. TERM TR>
FÖRKLARING
&and ex. Q&Q quick-and-quick där tre steg dansas mot två taktdelar i musiken
1/2vändningen är 180 grader
1/4vändningen är ett kvarts varv, dvs 90 grader
3/8vändningen ungefär ngt mellan halvt varv och kvarts varv, lite på snedden
alignmentfötternas riktning i relation till rummet - finns 8 riktningar
amalgamationen kombination av två eller flera dansfigurer (olika turer)
tankebild: step=steg=stavelse, figure=word=ord, amalgamation=sentence=sats
tankebild: en komplett dans motsvarar ett helt stycke på språksidan
amount of turnvändningsmängd, hur stor vändningen skall vara i en sväng, t ex 1/4, 3/8, övervändning, undervändning etc
B. (ball of foot)tåvalken, fotvalken, fotens trampdyna där där tårna börjar, fotbladet
back balancebakåtlutad kropp ska undvikas i Slowfox av mannen, ger ju damen signal att stoppa
back featherfeather step som tas backande, dvs damens normala feather step
back lockse 'lock step' backande steg
back cortéi tango mannen backar i dansriktningen för att sedan dansa framåt i dansriktningen
backingdansaren på väg med ryggen i riktning mot visst läge i rummet
backward walkdamens bakåtsteg (skall tas på liksom rullande fot där ena klacken dras i golvet)
balancekorrekt fördelning av kroppsvikten under dansandet
ball of foottåvalken, fotvalken fotbladet dvs fotens trampdyna där tårna börjar
basic figuresgrundturer - dansfigurer som anses utgöra baskunskaperna i en viss dans
body completes turni modern dans skall aktiva benet sköta vändningen, resten vänder av sig självt
body fallryggens kotpelare är på väg ned mot golvet (NED)
body riseryggens kotpelare är på väg upp från golvet (UPP)
brush stepsteg som tas så att en fot sveper i golvet mot den andra foten utan vikt (ev. även förbi)
brush tapsteg som liksom svepes i golvet mot den andra foten, åtföljt av 'tap step'
C.B.M. [si-bi-em]kroppen i konträrrörelse (ex. vänster höft placeras nästan över höger tå)
C.B.M.P [si-bi-em-pi]kroppen i konträrposition, dvs höfterna vridna, ena skuldran leder dansen
centrerummets mittpunkt, inte rent fysiskt mitten av rummet utan den del av rummet som mannen har ansiktet riktat mot i relation till dansriktningen framåt
chair dansfigur som 'closed telemark' men parterna i aningen sittställning med bakåtbalans
change of directioni Slowfox en enkel vändning på Slow, Slow, Slow för att byta dansriktning
chartdanskarta, anvisningar gällande ca 1-12 olika stegkombinationer
chasei tango högerfigur inledd med tre snabba steg framåt förbi damen plus ett bakåtsteg
chassépå svenska uttalas termen med betoningen på sista stavelsen som på franska på engelska uttalas det ungefär som 'schassi' med betoning på första stavelsen en fot flyttas åt sidan, sedan flyttas den andra intill och sedan första foten åt sidan franska 'chasser'=jaga, ena foten dansar så att den liksom 'jagar bort' den andra foten - dvs tre danssteg där en fot samlas intill den andra på det andra eller tredje steget
chassé turn (=closed turn)sväng som dansas med chassé-steg, el. fot dras intill motsatta foten på steg 2 el. 3
checkex. inledningsturen till en Weave, där dansaren backar men stoppar på 4:e steget 'checkat' steg innebär att dansrörelsen hejdas, ex. checked feather step innebär att dansaren placerar sin kroppsbalans aningen bakåt så att rörelsen i steget stannar upp
closeinnebär att ena foten är dras intill den andra, eller är i läge invid den andra
closed changei vals vanligt valssteg framåt, steg åt sidan
closed promenadei Tango promenad som avslutas mera med parterna ansikte-mot-ansikte
closed telemarkvändning avslutad med damen utanför herren, bådas ansikten i varsin riktning
closed turnena foten dras intill den andra på steg 2 eller 3 i en sväng
closes to R.F.att vänster fot dras intill höger fot
collection när båda fötterna just passerar varandra (kroppen är då i läge 'lowering')
com. to turn L.börja svänga vänster
com. to turn R.börja svänga höger
combinationen kombination av olika dansfigurer (olika turer)
commencebegynna, börja
cont. (continue)fortsätt
contra checkdansfigur där parterna står stilla med överkropparna balanserade åt varsitt håll, ser ut ungefär som en öppen sax
contrary body movementse C.B.M. - konträrrörelse
contrary body movement position se C.B.M.P. - konträrposition
cornerhörn, vissa turer bör endast dansas i ett hörn av rummet, ex hover cross
corté stoppsteg (spanska el corté=stoppsteg), bl.a. det typiska stoppsteget i tango QQS
counter promenadeen promenadställning åt andra hållet bl.a. i quickstep
cross chasséchassé-steg, i t ex Quickstep där det sista steget med höger fot tas något korsat över vänster fot och framåt med damen på utsidan om herren (används bl.a. för snabbt byte av dansriktning)
cross swivelsvängtappsmässigt steg där ena foten hålls framför den andra
curved featherfeather step' som tas kurvande, mannen dansar motsols runt en tänkt tallrik på golvet
D.C. (diagonally to centre)dansen går i riktning diagonalt mot mitten av rummet
D.W. (diagonally to wall)dansen går i riktning diagonalt mot långväggen i rummet
delayfördröjning, ett steg tas lite långsammare än det egentligen borde tas till musiken
double reverse spinmissvisande benämning, ty ingen spin dansas och det sker inte två gånger. Manen dansar i princip två steg vf framåt och hf framåt under sväng åt vänster och roterar motsols på höger fotblad medan vänster fot samlas intill samtidigt som damen dansar 4 steg. Är endast för mycket avancerade dansare
diagonallyengelskt uttal 'dajÄgonälly' med betoningen på Ä dvs näst-näst-näst-sista stavelsendiagonalt i riktning mot långväggen, eller mot rummets centrum
down L.O.D.down the line-of-dance, dvs rakt i dansriktningen
drag hesitationen fot dras med tvekan mot eller förbi den andra (i viss högersväng i Slowfox)
e/o (end of)i slutet av, ex. 'rise e/o 1' i slutet av första steget är kroppen i högt läge
entryingång, det eller de steg som inleder en ny dansfigur
facingfotriktning och kroppsriktning med ansiktet mot visst läge i rummet
facing D.W.dansandet sker i riktning diagonalt mot långväggen
fallmed 'standing-leg-action' sänker dansaren kroppens kotpelare lodrätt ned
fallawayparterna dansar bakåt i en promenadposition
feather endinginnebär feather finish som startar i promenad position
feather finishavslutande danssteg i position 'outside partner', 'lady outside'
feather stepdansas med konträrrörelse utanför partnern, ena knät i linje bakom andra knät
figuretur, dvs en hel dansfigur, en kombination av flera steg
finish avslutande danssteg, ex. feather finish, running finish
fish tailen tur i quickstep, dansstegen ritar upp en tänkt fiskstjärt
five steptangotur ungefär som four step men där vänsterfot placeras till sidan om höger fot utan vikt och i promenadposition'
flat foothela foten i golvet, alltså ingen 'rise' eller 'fall'
flecker'lA-klass-tur i Wienervals, där herren trippar med snabba steg runt damen
flexed kneeskroppens kotpelare sänkt en aning i vertikalled, så att knäna blir lätt böjda
followsden dansfigur som rekommenderas följa på en figur i en kombination (amalgamation)
footfot; den svenska benämningen 'fotbladet' hänför sig till 'ball of the foot'
footworkfotarbetet, fötternas kontakt med golvet exekverat med tå eller häl, hel fot etc.
forward balancekroppslutning framåt är vad mannen skall eftersträva i Slowfox
forward lock stepse 'lock step' steg framåt
four quick runi Quickstep springande steg sålunda: 2 snabba steg framåt och forward lock på QQ
four step changei Tango under vänstervändning dansa QQQQ fram-sida-samla-ihop-backa en aning
foxtrotengelskans benämning på 'Slowfox' 30 takter per minut
fwd'forward'
H. (heel)hälen, på svenska kallat "klack"
H.T. (heel-toe)steget tas först på klack, rullar över genom hålfoten och avslutas på tå
headweight on L.F.normal dansposition för damen, huvudets vikt över vänster fot
headweight on R.F.huvudets vikt över höger fot
headweight on right heelhuvudets vikt över höger klack (normal dansposition för herren i Tango)
heelhäl, på svenska brukar man säga "klack"
heel pivotsvängtappsmässiga steg som tas på hälen nota bene utan viktöverföring - används i stället för chassé i sista deelen av quarter Turns i Quickstep
heel pullmannens backande medsolssväng med fötterna isär (ca 15 cm från varandra) och mer framåtbalans än vid 'heel turn', menas att svängen sker på hälen av den fot som tar steget och att andra foten samlas intill utan vikt
heel turnsvängen tas på dansande fotens klack, passiva foten tätt intill under hela svängen menas att kroppsvikten placeras på den samlande foten i slutet av svängen
hesitationsv. tvekan; dröjande steg, steget tas sakta, dröjande utan brådska dansens framåtskridande stannas temporärt upp med bibehållen vikt på steget och så sker under mer än ett taktslag i musiken
hesitation changei vals byte av dansriktning med tvekande steg
hf (svensk förkortn.)höger fot
hingegångjärn; mannen gör en swivel och dansar på "fel sida" om damen, dvs har henne i läge utanför sin vänstra sida, vanligen gör båda parterna en swivel tillbaka mannen motsols för att återta promenadpositionen
hiphöft; sway uppnås bäst genom att man tänker sig dansa ut höften i dansriktningen
hoversväva, steg som tas med en kraftig uppgång på tå, dansaren hänger kvar i läget danssteg där kroppsrörelsen eller kroppens vändning hejdas samtidigt som fötterna är kvar i nästan stationär position
obs! kort uttal "ha'vvö" även kort uttal "'hå'vvö" är korrekt
hover featherfeather step som tas i 'hover' (se detta ord) så att rörelsen liksom stannar av lyftat
hover corté[svårbeskriven term, hänvisas till Alex Moores beskrivningar]
hover crosshf dansas framför damen med rise, därefter vf framför damen och förbi hennes vänstra sida
hover telemarkdansas som en "telemark" men på andra steget gör dansaren en "hover", dvs går upp på tå i högt läge och återplacerar tredje steget ungefär där foten fanns från början
I.E. Inside edgei Alex Moore's notation fotsidan mellan tå och klack vettande in mot kroppen]
impetus turnfria foten dras intill fot som backats + klackvändning + 'rise' på båda fotvalkarna, där open impetus innebär att turen avslutas i promenadposition - impetus=sv. häftig, abrubt:
L. (left)vänster
L.F. (left foot)vänster fot
L.O.D (line-of-dance)dansriktning (D.R.), den riktning i vilken framåtskridandet i dansen sker
lady-in-linedamen normalpositionerad framför herren, herren aningen åt vänster om damen principen för Slowfox, varannan gång lady-in-line, varannan gång lady-outside
lady-outsideannan term för 'outside partner', dvs O.P.
lead footden fot som tar steget i dansen
left whiskhöger fot korsad bakom vänster fot i s.k. whisk position
lilt[term under analys] betydelsen av det engelska ordet 'lilt' är bl.a. ett steg som tas på ett livligt sätt, uppstigande rörelse, dansaren liksom lyfter sig i håret uppåt
line of dancedansriktningen, se L.O.D.
lock stepsteg som tas med ena foten tätt bakom andra i liksom låst läge - i Quickstep gäller dock LÅS inte stegen för mycket, don't lock your locks
lunge[engelskt uttal 'landj' med tonande j-ljud som i namnet George] t.o.m. av danslärare med engelska som modersmål feluttalat som 'lunch' är stillastående figur med växelvis viktöverföring från ena foten till den andra fäktningsterm som betyder 'utfall', dvs att stå med ett ben i framskjuten ställning med vänster ben bakåt i sträckt ställning för att man skall få stöd och kunna göra ett utfall med värjan, ordet kommer från franskans 'allonge' och är besläktat med latinets 'elongere', dvs sträcka ut. termen användes också i fysisk träning med 'stretching' en s.k. 'bensträckare', dvs knäande, sittställningsliknande position med ena benet framför det andra det har inget med att 'äta lunch' att göra skona mig engelsklärare för feluttal!
lowerdansaren sänker ned kroppens kotpelare lodrätt mot golvet innebär ofta att mannen liksom dansar 'in under damens linje'
loweringdans på flexat knä, kroppen sänks (dvs läget inför en ny dansfigur) dansaren knäflexar det stillastående benet (stödjebenet) nedåt
manherren (i svensk terminologi)
N.F.R.No Foot Rise (se detta ord)
natural promenade turni Tango vändning i P.P. där herren dansar utanför och runt damen och svänger höger
natural telemarkhöger fot dansas framåt under högervändning och vänster fot åt sidan korsande den tänkta dansriktningen högerrotationen fortsätter på vänsterfotens fotblad och ett litet steg tas åt sidan med högerfot på tå, härefter fortsätter dansaren att dansa två steg på tå utanför damen med damen på sin högra sida
natural turnhögervändning, höger sväng, medurs sväng (sett ur mannens synvinkel)
natural weavehögergående dansfigur med parterna liksom "invävda" tätt i varandra, dansas på 6 Quicks - se Alex Moore's grundbok
neutralnär båda fötterna passerar varandra är kroppen i läge 'lowering'
nilav. latinets 'nihil', lexikalisk betydelse är 'ingenting'
no foot risei insidan av svängar gör dansaren sin 'rise' i ett mycket sent skede, t ex i 4-6 av en högersväng
O.P (outside partner)annan term 'lady-outside', herren dansar vid sidan om damen, obs härvid måste partnernas kroppar vara i höftkontakt med damens höft aningen bakom herrens
Moore: steget tas snarare lite kors framför damen i C.B.M.P.
open chassésfötterna passerar varandra som i Slowfox till skillnad från Social Foxtrot
open promenadei Tango promenad som avslutas 'outside partner' i konträrposition
open telemarkvändning avslutad med damen i promenadposition utanför herren
open turnen sväng i vilken tredje steget passerar det andra steget till skillnad från i 'closed turn' där ju ena foten dras intill den andra foten
outside changevals backande och litet steg åt sidan sedan till läge utanför partnern
outside swivelmannen dansar framför/utanför damen gör 'swivel på vf, korsar hf lite framför vf
overswayi samband med en vänster- eller högersväng överdriven kroppslutning åt det håll so svängen tagits
overturnövervändning, att vända mer än föreskriven vändningsmängd
P.P. (promenade position)parterna dansar framåt sida vid sida i en tämligen sluten V-formation
partner in lineparterna dansar i normal dansposition ansikte mot ansikte fötter mot fötter
partner squaresamma som partner in line, lady-in-line - rakt framför partnern
pivotsvängtappsmässiga steg som tas på tåvalken (fotbladet) med den andra foten hållen framför svängande foten och i C.B.M.P. (se detta ord) jfr 'swivel'
pointingsidsteg där fotriktningen avviker från den riktning som ansiktet är vänd mot
poise jämvikt, balans kroppens läge i relation till fötterna
precedesde turer som lämpligen bör inleda en viss kombination
preparing step O.P.höfterna vrids som inledning till konträrrörelse inför steget utanför partnern
pressurefotvalken pressas mot golvet
progressive linkstegen QQ i Tango avslutad i promenadposition med hf aningen bakåt
progressive side steptangosteget dansat framåt, framåtskridande steg
promenade positionparterna sida vid sida på väg i dansriktningen
pull stepse heel pull - en typ av heel turn som används av mannen i bakåtgående högersvängar.Fötterna hålles därvid i öppet läge mer än stäng läge och vikten är mer framåt än i heel turn - ser ofta faktiskt ut som om dansaren tar liksom ett öppet skridskoskär med höger fot ca 30 cm från vänster fot
Qnotation för 'Quick' dvs snabbt steg, ett steg motsvarande en taktdel i musiken
Qse 'slow teaching count'
Q&Q (quick and quick)tre steg som tas på två taktdelar, alltså synkoperat
QSQuickstep (en av de fem moderna danserna) 52 takter per minut (numera även 51 takter per minut)
quarter turnkvartsvändning, vändningen sker 90 grader, alltså 1/4 varv
quicksnabbt steg, består av ett taktslag, steget upptar hälften av 'slow'-stegets tid
quick open reversevänstervändning som dansas aningen sidledes i rytmen Q&Q (synkoperat)
quick runi Quickstep snabba springsteg
quickstepse QS
R. (right)höger
R.F. (right foot)höger fot
R.L.O.D.(reverse line of dance) - tvärs emmot dansriktningen (bakåt)
recoversteg som tas framåt med vikt, sedan viktem återförd till ursprungliga foten
reverse pivotvänstervändning med pivåterande steg
reverse turnvänstervändning, vänster sväng, moturs sväng (sett ur mannens synvinkel)
reverse waveherren backar kurvande mot långväggen och kurvande ut mot rummets mitt och bjuder damen att dansa framåt med herrens steg. Varning ej att blanda ihop med termen "weave" !
right whiskvänster fot korsad bakom höger fot i s.k. whisk position. dansfiguren lär ha hittats på av en berömd engelsk dansare som snubblade på tröskeln till sin stuga när han bar in ved
risemed 'standing-leg-action' höjer dansaren kroppens kotpelare lodrätt, upp
rise-and-fallden för Slowfox typiska böljande rörelsen, ömsom uppåt, ömsom nedåt
rock backi Tango det typiska steget fram-och-tillbaka med viktöverföring
rock turni Tango kvartsvändning höger med 'rock back'
rondeel. rondé [uttal rå'ndi, med betoning på första stavelsen dansaren sveper en fot i en solfjäderformad (halvmåneformad) rörelse från läget vid sidan om den stillastående foten eller från läge framför den stillastående foten i en 'rund' rörelse till läge bakom den stillastående foten.
rythmtaktslagen, så som de spelas av slaginstrumenten i orkestern även överliggande taktslingor som den avancerade dansaren kan dansa efter i Slowfox äger den avancerade dansaren rätt att förlänga steget SLOW eller förkorta det eller förlänga steget QUICK, i stort sätt fördela stegen över en takt helt efter eget tycke, så länge som dansaren kommer i rätt takt på första taktslaget i musiken. Väldansad Slowfox ser ofta ut som dans i otakt för den oinvigde!
S.notation för 'Slow', dvs långsamt steg motsvarande två taktdelar i musiken.
se begreppet 'slow teaching count'
S. (straight)rak kroppshållning i motsats till 'sway' (=kroppslutning)
S. (sway)kroppslutning, används t ex när dansare svänger åt höger och härvid får en kroppsform som en vänsterparentes, dvs tar in höger midja och lutar ungefär som om någon cyklar eller åker motorcykel och vid högersvängen liksom "burkar med" för att få bättre balans
SF (svensk förkortn.)Slowfox (på engelska heter det 'Slow Foxtrot' eller bara 'Foxtrot')
shoulder leadingkonträr-rörelse, skuldran blir härvid ledande i dansriktningen
sidesidledes
skimming the floorskuddar golvet, i Slowfox skall fötterna liksom 'kyssa golvet'
slightlybara en aning, inte överdrivet mycket, 'rise slightly at the e/o 1'
slightly forwarden aningen framåt i dansriktningen
slip pivotengelska slip som ungefär betyder "halka till liteg grand" dansas exempelvis så här hf bakåt och vf hållen i C.B.M.P., tån vriden inåt och dansaren pivåterar på höger tå motsols - slip pivot bör snaras ses om ett litet justeringssteg för att halka till en smula för att komma in rätt i nästa dansfigur
slowlångsamt steg, består av två taktslag, dvs slow = quick+quick
slow-n'långsamt steg bestående av två taktslag med en aning fördröjning (delay)
slowfoxen av de 5 moderna danserna (även kallat 'Slow Foxtrot' eller bara 'Foxtrot') - 30 takter per minut (numera även 29 takter per minut)
slow foxtrotsynonymt med 'Foxtrot', ej att förväxla med svenskans 'Foxtrot'
slow waltzModern vals, även kallat 'långsam vals', 'engelsk vals' - 30 takter per minut (numera även 29 takter per minut)
slow teaching countdet pedagogiska hjälpmedlet att för nybörjare räkna takten i SLOW och QUICK
spin turn Natural Spin Turn en högervändning, där stegen 4-6 dansas genom att dansaren spinner runt på vänster fotblad, håller höger fot framför sig, sträcker fram den och dansar på klack tå upp mot damen och hänger kvar med viss fördröjning och låter kroppen vända något ytterligare åt höger innan figuren avslutas
squaredanspositionen rakt mittför med ansikte mot ansikte, fötter mot fötter
standing legbenet med den stillastående foten som nyss varit aktivt i dansen, men nu är stöd stödjefoten
standing-leg-actionstillastående foten pressas i golvet, varvid fria benet dansar av sig självt med hjälp av jordgravitationen, principen för att skapa korrekt rörelse i alla danser samma slag av teknik som användes i alla idrotter, löpning, kampsporter etc
stationarystillastående, stationär
stationary footstillastående fot, fot som inte dansas
stationary left spinspinvändning motsols på stället med vänster ben är rakt och med kontrollerad vikt
stepsteg, fotsteg
SWSlow Waltz (modern vals, en av de fem moderna danserna)
sway kroppslutning, ex. i högervändning dansas vänster höft och skuldra i dansriktningen
swingfot pendlar fritt förbi den andra gm kraftigt ivägskjut med 'standing-leg-action'
swiveluttalas [soui'vvöl]med betoning på kort i ! svängtappsliknande danssteg en sväng på tåvalken (fotbladet) jfr 'pivot' som är pivåterande steg
syncopatedsynkoperat, exempelvis att tre danssteg tas på två taktdelar, eller fördröjt
telespininled med ett slags telemark på SQQ;damen dansar framför herren som då avvaktar uppställd med både vf och hf i golvet och som härefter pivåtererar motsols på vänster fotblad
T. (toe)
T.H. (toe-heel)steget tas först på tå, sedan sänks foten ned till klack-läge
T.H.T. (toe-heel-toe)stegeet tas på tå, foten sänks ned till klack-läge och upp på tå igen
tapdanssteg där tån doppas hastigt ned mot golvet
tangomärk väl en av de MODERNA DANSERNA - 33 takter per minut (numera även 32 takter per minut)
tävlingsdansens tango ej att förväxla med argentinsk tango, ej heller med finsk tango
tävlingsdansens tango är en speciell variant som också benämns 'europeisk tango'
telemarkopen telemark0 dansaren inleder en vänstersväng men dansar höger fot åt sidan med ett steg som korsar dansriktningen samt fortsätter svänga på höger fot och samlar vänster fot intill höger fot och dansar sedan ut vänster fot framåt och avslutar i promenadposition
tempomusikhastigheten
three step basfigur som dansas framåt eller bakåt dansas efter feather step om dansaren dansar rakt framåt sålunda hf fram, vf fram, hf fram)
throwaway overswayett exempel: dansaren utför andra delen av en vänstersväng och överdriver svängen som vid oversway, men vrider överkroppen och höfterna ytterligare motsols för att tvinga damen att dansa bakåt. Hon står där med egen balans och stöder härvid sin högra höft mer eller mindre mot mannens vänstra höft, throwaway i den mening att damen "kastats ut", bort från herren och ännu längre bakåt i svängens slut
tiltvippa, välta, få slagsida åt något håll
timingatt ett kort steg kan förlängas så att dansen sker aningen i otakt med grundrytmen att ett långsamt steg kan förkortas aningen, eller förlängas aningen
tippleragla som en drucken, i Quickstep finns figuren Tipple Chassé
tipple chasséen tur i Quickstep, se litteraturen, det måste man kunna, svårt att förklara med ord grundbetydelsen av det engelska ordet 'tipple' är 'snubbla', 'tippa över'
tipsysynkoperat steg som i quickstep dansas liknande ett Jive chassé steg
engelska ordet 'tipsy' betyder vinglig, ostadig på benen, lite salongsberusad
toe
toe pivotsvängtappsmässigt steg som tas på tåvalken (fotbladet)
top spindansfigur på 2 bakåtgående och samtidigt vändande steg som dansas på tå - används ofta för att byta dansriktning vid kollisionsrisk
travelling footden lediga foten som dansas, till skillnad från stödjebenet
travelling hover crossen hover cross som åtföljs av steg framåt in mellan damens ben och högerfigur
turn lady squareuppvridning (close up) så att herren kommer ansikte-mot-ansikte mot damen
turning locklock step som dansas bakåt samtidigt som dansaren vrider kroppen och vänder markant på det sista steget, vanligen 'turning lock to R. med start på vänster fot, varpå dansas hft på steg 2 och vf korsad framför hf på steg 3
twist turnanvänds mycket i Tango men kan också förekomma i Slowfox
ena foten placeras i princip korsvis bakom den andra foten, men med ett visst avstånd mellan fötterna, dansaren vrider sedan runt båda fötterna så att de återtar normal position
uncrossi 'twist turn', vridningen som gör att fötterna återtar normal position
underturnundervändning, att vända aningen mindre än föreskriven vändningsmängd
variationsmera avancerade dansfigurer utöver basfigurerna
V6.dansas efter 1-3 av högervändning plus back lock, därefter dansas hf bakåt och vf bakåt i C.B.M.P. och höger fot bakåt under sväng motsols och vf åt sidan något framåt, i slutet dansas fötterna så att det bildas ett V-tecken i golvet
vf (svensk förkortn.)vänster fot
VW (Viennese Waltz)Wienervals (en av de fem moderna danserna)
walkgåsteg - i tango tas de eliptiskt kurvande åt vänster
walllångväggen, eller en långvägg som dansaren ser framför sig i sin fantasi
weavevänstergående figur med parterna liksom "invävda" i varandra (dansaspå 6 Quicks; weave= väv Weave är synonymt med 'reverse weave' (äldre term), numera 'basic weave' damen bör tänka på att vara 'outside partner' på tredje quick-steget Basic Weave går motsols, Natural Weave medsols
WAVEj att förväxla med "weave" - se denna term.
whisksv. knippe; ena benet i position bakom det andra
whisk positionicke endast foten kors bakom, utan även parters vridning isär med höftkontakt
wingdamen dansar svepande framför herren som om hon ritade ytterkanten av en vinge
womandamen (i svensk terminologi)
VW (engelsk förkortn.)Viennese Waltz
WV (svensk förkortn.)Wienervals
zig zagen figur i Slowfox, svår att med ord förklara, ganska svår, används numera ej

(Copyright) Bill Leksén, POLKO övers. byrå. Får distribueras fritt om källan anges.


Reservation

Självfallet går det inte att garantera till 100% att sammanställningen är korrekt, särskilt som den producerats oarvoderat inom ramen för ideellt arbete. Synpunkter och ev. förslag till rättelser eller förtydliganden emottages tacksamt, och särskilt av danslärare som till äventyrs kommer att läsa den här sammanställningen.

Kanske kommer en eller annan danslärare att ogilla att en glad amatör djärvt och oförväget ger sig på att komma med förklaringar. Eftersom mig veterligt ingen danslärare åstadkommit en lika fullständig och lättillgänglig sammanställning, så har jag tagit mig friheten att lägga ut den här sidan på Internet, eftersom ändamålet helgar medlen. Det allra viktigaste är att hjälpa andra dansare.

Synpunkter och ev. klagomål kan sändas till:
bill e-post-adressen är:
@ abc.se

POLKOs logotype

Denna dansinformation sponsras av
POLKO översättningsbyrå,
specialiserad på polska och franska

Åter till toppen av denna sida.


Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2008-02-04